فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٧: باز شد در عاشقی بابی دگر

بــاز شــد در عـاشـقـی بــابــی دگـربـر جـمـال یوسـفـی تـابـی دگـرمـــژده بــــیـــداران راه عـــشــــق راآنک دیدم دوش من خوابـی دگرســاخــتــه شــد ا…

بــاز شــد در عـاشـقـی بــابــی دگـربـر جـمـال یوسـفـی تـابـی دگـر
مـــژده بــــیـــداران راه عـــشــــق راآنک دیدم دوش من خوابـی دگر
ســاخــتــه شــد از بــرای طــالـبــانغـیر این اسـبـاب اسـبـابـی دگر
ابــرهـا گــر مــی نـبــارد نـقــد شــداز بـــرای زنــدگــی آبـــی دگـــر
یارکـان سـرکـش شـدند و حـق بـدادغیر این اصـحـاب اصـحـابـی دگر
ســبــزه زار عـشــق را مـعـمـور کـردعاشقان را دشت و دولابی دگر
وین جـگرهایی که بـد پـرزخم عشقشـد درآویـزان بــه قـلـابـی دگـر
عـشـق اگـر بـدنام گـردد غـم مـخـورعـشـق دارد نام و القـابـی دگـر
کفـشـگر گر خـشـم گیرد چـاره شـدصـوفـیان را نعـل و قبـقابـی دگر
گر نداند حرف صوفی دان که هستدردهـای عـشـق را بــابـی دگـر
از هـوای شــمــس دیـن آمــوخــتــمجــانــب تــبـــریــز آدابـــی دگــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج