فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٩٦: زهی از زلف تو جان حلقه در گوش

زهی از زلف تـو جـان حلقه در گوشســمـاع قــول تــو نـایـد ز هـر گــوشزدیـدار تــو مـا را پــر گــهـر چــشــمزگـفــتــار تــو مـارا پــر شــکــر گـوشگـه…

زهی از زلف تـو جـان حلقه در گوشســمـاع قــول تــو نـایـد ز هـر گــوش
زدیـدار تــو مـا را پــر گــهـر چــشــمزگـفــتــار تــو مـارا پــر شــکــر گـوش
گـهـر در آسـتـین بـاید نـه در چـشـمشـکـر انـدر دهـان بـایـد نـه در گـوش
پـــی دیــدار و گــفـــتـــار تـــو دایــمز رویم چـشـم می بـاید ز سـر گوش
تــو شـیـر انـدام آهـو چــشــم دادیمــن بــیـدار دل را خــواب خــرگــوش
ســخــن گـویـی و رو در پــرده داریهمه بـی بـهره اند از تـو مـگـر گـوش
ز رویـت دیـده هـر شـوخ چــشـمـیچــنـان مـحـروم بــادا کـز نـظـر گـوش
زاشــعــار ســبـــک رو خــامــه مــنگـران شـد عـالـمـی را از گـهر گـوش
زمـن این شـعـر دارد چـشـم بـد دورمـگـس را نـدهمـی از روی خـرگـوش
بشعر خشک وصلش داشتم چشمنکرد آن نکته را آن خوش پـسر گوش
مـــرا انـــدر نــظـــر نـــاورد وآنــگـــاهنکرد از طبع خشک این شعر ترگوش
چو زین معنیش پـرسیدم بـمن گفتنشـاید خـاک در چـشـم آب در گوش
وگـرچــه نـزد مـن نـظـم تــو درسـتکجـا بـی زر تـوانش بـسـت بـر گوش
بـوصـفـت سـیف فرغـانی بـیاراسـتجــهــانــی را بــمــرواریـد و زر گــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج