فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٩٦: رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار

رفتـم آن جـا مسـت و گفتـم ای نگارچــون مـرا دیـوانـه کــردی گــوش دارگفت بنگر گوش من در حلقه ایستبـسـتـه آن حـلقه شـو چـون گوشوارزود بـردم دسـت سـوی ح…

رفتـم آن جـا مسـت و گفتـم ای نگارچــون مـرا دیـوانـه کــردی گــوش دار
گفت بنگر گوش من در حلقه ایستبـسـتـه آن حـلقه شـو چـون گوشوار
زود بـردم دسـت سـوی حـلـقـه اشدست بر من زد که دست از من بدار
انـدر ایـن حـلـقـه تــو آنـگـه ره بــریکـز صــفـا دری شــوی تــو شــاهـوار
حــلــقــه زریـن مــن وانـگــه شــبــهکـی رود بـر چـرخ عـیسـی بـا حـمـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج