فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٩٦: در جهان دل مبند و اسبابش

در جـهان دل مـبـنـد و اسـبـابـشمی جـهد بـرق از ابـر سـنجـابـشگـل سـیراب ازین چـمن مـطـلـبالــعــطــش مــی زنــد لــب آبــشهـر کــه پــهـلـو ز لـاغــری…

در جـهان دل مـبـنـد و اسـبـابـشمی جـهد بـرق از ابـر سـنجـابـش
گـل سـیراب ازین چـمن مـطـلـبالــعــطــش مــی زنــد لــب آبــش
هـر کــه پــهـلـو ز لـاغــری دزدیـدپــهـلـوی چـرب اوسـت قـصـابــش
مـلـک حـیـرت چــه عـالـمـی داردآرمـیـده اسـت نـبـض سـیـمـابـش
بس که بادام چشم او تلخ استزهـر مـی بــارد از شـکـر خـوابـش
کـی کــنـد یـاد از فــرامـوشــان ؟طاق نسیان شده است محرابش
صــائب ازآســمـان امـان مـطـلـبکه بـه خون تـشنه است دولابـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج