فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٩٦: افزود گرانباری غفلت ز شتابم

افــزود گــرانـبــاری غــفــلــت ز شــتــابــمشــد آبــلـه پــای طــلــب پــرده خــوابــمآن سـوخـتـه جـانم که بـه هر سـوی دواندمـانـنـد سـگ هـرزه مـرس…

افــزود گــرانـبــاری غــفــلــت ز شــتــابــمشــد آبــلـه پــای طــلــب پــرده خــوابــم
آن سـوخـتـه جـانم که بـه هر سـوی دواندمـانـنـد سـگ هـرزه مـرس مـوج سـرابــم
خـونـابــه اشـک اسـت مـرا بــاده گـلـرنـگهر چند جـهان مست شد از بـوی کبـابـم
در مـشـرب من تـلـخ می آب حـیات اسـتاز چــشـمـه کـوثــر نـتــوان رانـد بــه آبــم
افسوس بـودحـاصل تـخمی که مرا هستدر شوره زمین صرف شود اشک سحابـم
نــومــیــد نــیــم از کــرم پـــیــر خـــرابـــاتدر بحر شکسته است سبو همچو حبابم
چون صبح شمرده است نفس در جگر مننـقـدسـت ز روشـن گـهـری روز حـسـابـم
طـول امـلـم بــسـتــه بــه زنـجــیـر اقـامـتهـر چـنـد چـو اوراق خـزان پـا بــه رکـابــم
صـائب دگـر از هـوش و خـرد طـرف نـبـنـددهر کـس دهنـی تـلـخ کـنـد از مـی نـابـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج