فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٩٥: عشقم دلیل شد بسوی دوست راه دیدم

عشقم دلیل شـد بـسـوی دوسـت راه دیدماز خـویـشـتـن بـدر شـدم آن بــارگـاه دیـدمعـلـمـی و عــالـمـی را کآوازه مـی شــنـودمنـاخـوانده درس گـفـتـم و نـارفـ…

عشقم دلیل شـد بـسـوی دوسـت راه دیدماز خـویـشـتـن بـدر شـدم آن بــارگـاه دیـدم
عـلـمـی و عــالـمـی را کآوازه مـی شــنـودمنـاخـوانده درس گـفـتـم و نـارفـتـه راه دیدم
دنـیـا بــدیـد طـبـع چـو خـر در رمـیـد و گـفـتـاایـنـجــا کــنـم درنـگ کـه آب و گـیـاه دیـدم
عـالـم بـسـاط بـازی شـطـرنـج امـتـحـانسـتمن رخ بـدین طـرف نکـنم زآنکه شـاه دیدم
چـون روی جـانم از طـرف خـود بـکشـت او رازآن پـس بـهر طـرف کـه بـکـردم نگـاه دیدم
امــروز بــر ســریـر ســعــادت رســیــد پــایـمکـز تـاج وصـل او سـر خـود (را) کـلـاه دیدم
ای خورده نان خشک امل روزه گیر و بنشینمن عید می کنم پس ازین زآنکه ماه دیدم
دیـدم گــنـاه غــفــلـت خــود را عــذاب دوریاکـنـون بـهـشـتـیـم کـه جـزای گـنـاه دیـدم
در بـوتـه مجـاهده گشـتـم چـو سـیم صـافیاکنون زغش خـویش بـرستـم که کاه دیدم
خوش خوش دلم بـر انفس و آفاق مطلع شداکنون رسم بـخدمت شه چون سپـاه دیدم
چـون یوسـفـم عـزیز و مکـرم بـمصـر وصـلشاکـنون بـتـخـت ملک رسـیدم که چـاه دیدم
آن جــام وصـل وآن رخ زیـبــا کـه بــود امـیـدمبـی امـتـنـاع خـوردم و بـی اشـتـبـاه دیـدم
دولــت بــصــدر صــفــه الــاالــهـم رســانــیـداز بــس کــه آســتــان و در لــا الــه دیــدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج