فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٩٤: نرم نرمک سوی رخسارش نگر

نــرم نــرمــک ســوی رخــســارش نـگــرچشم بـگشا چشم خمارش نگرچــون بــخــنـدد آن عــقــیـق قــیـمـتــیصـد هـزاران دل گـرفـتـارش نـگـرســر بـــرآر از م…

نــرم نــرمــک ســوی رخــســارش نـگــرچشم بـگشا چشم خمارش نگر
چــون بــخــنـدد آن عــقــیـق قــیـمـتــیصـد هـزاران دل گـرفـتـارش نـگـر
ســر بـــرآر از مــســتــی و بــیــدار شــوکـار و بـار و بـخـت بـیـدارش نـگـر
انـــــدرآ در بـــــاغ بـــــی پـــــایـــــان دلمـیـوه شـیـریـن بـسـیـارش نـگـر
شـاخـه هـای سـبــز رقـصـانـش بــبــیـنلطف آن گل های بی خارش نگر
چــنــد بــیـنــی صــورت نــقــش جــهـانبــازگـرد و سـوی اســرارش نـگـر
حــرص بــیـن در طـبــع حــیـوان و نـبــاتبـعـد از آن سـیری و ایثـارش نگـر
حرص و سیری صنعت عشقست و بسگـر ندیدی عـشـق را کـارش نگـر
گــر نــدیــدی عـــشـــق رنــگ آمــیــز رارنــگ روی عــاشــق زارش نـگــر
بــا چــنـیـن دشـوار بــازاری کـه اوســتبــا زر و بــی زر خــریـدارش نـگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج