فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٩٤: ما کنج دل به روضه رضوان نمی دهیم

بــی آبـــرو حــیــات ابـــد زهــر قــاتــل اســتمـا آبــرو بــه چــشـمـه حـیـوان نـمـی دهـیـمهر چند دست ما چو حباب از گهر تهی استمـا این صـدف بـه گـو…

بــی آبـــرو حــیــات ابـــد زهــر قــاتــل اســتمـا آبــرو بــه چــشـمـه حـیـوان نـمـی دهـیـم
هر چند دست ما چو حباب از گهر تهی استمـا این صـدف بـه گـوهر غـلـطـان نمـی دهیم
از مـفــلـســی کــفــایـت مـا چــون ده خــراباین بس که باج و خرج به سلطان نمی دهیم
عـریـان تــنـی اسـت جـامـه احـرام شـوق مـادامـن بـه دسـت خـار مـغـیـلـان نـمـی دهـیم
یوسـف بـه سیم قلب فروشی نه کار ماسـتاز دسـت، نقـد وقـت خـود آسـان نمـی دهیم
بـــاشــد ســبــکــتــر از هــمــه ایــام درد مــاروزی کـه درد سـر بـه طـبـیـبـان نـمـی دهـیم
بـی پـرده عـیـبـهـای خـود اظـهـار مـی کـنـیمفـرصـت بـه عـیـبــجـویـی یـاران نـمـی دهـیـم
جـــزو تـــن گـــداخـــتـــه مـــا نــمــی شـــوداز رزق خـویش هر چـه بـه مهمان نمی دهیم
در کــاروان مـا جــرس قــال و قــیـل نـیـســتراه ســخــن بــه هـرزه در ایـان نـمــی دهـیـم
در بــزم اهـل حـال لـب از حـرف بــسـتـه ایـمجـام تـهـی بـه بــاده پـرسـتـان نـمـی دهـیـم
صائب گهر بـه سنگ زدن بـی بـصیرتـی استعـرض سـخـن بــه مـردم نـادان نـمـی دهـیـم
مـا کـنـج دل بــه روضـه رضـوان نـمـی دهـیـماین گـوشـه را بـه ملـک سـلـیمان نمی دهیم
خـــاک مــراد مــاســـت دل خـــاکــســـار مــاتــصــدیـع آســتــان بــزرگــان نــمــی دهــیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج