فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٩٤: شده است از شوق تیغ جان ستانش

شده است از شوق تیغ جان ستانشوبــال خــضـر، عـمـر جــاودانـشبــه جــای نــافــه دل بـــر خــاک ریــزدز زلـف و کـاکـل عـنـبـرفـشـانشغــبــار آلــوده گــ…

شده است از شوق تیغ جان ستانشوبــال خــضـر، عـمـر جــاودانـش
بــه جــای نــافــه دل بـــر خــاک ریــزدز زلـف و کـاکـل عـنـبـرفـشـانش
غــبــار آلــوده گــرد کــســادی اســتنـســیـم پــیـرهـن در کــاروانـش
چـه بـاغ اسـت این که دلها را کـند آبز پـشـت در صـدای بــاغـبــانـش
ز حـــیــرت آنــقـــدر فـــرصـــت نـــدارمکه درد خـود کنم خـاطرنشـانش
چـنـان نـاسـازگـارسـت آن جـفـا جـویکه نتوان ساخت پیغام از زبانش
نــدارد بـــرگ ســبـــزی رنــگ، صــائببـا این سامان ز باغ و بوستانش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج