فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٩٣: دل چون بجان نظر فگند جای عشق تست

دل چون بجان نظر فگند جای عشق تستدل جـان شود درو چـو تـمنای عشق تـستسـیـمـرغ وار خــود نـتــوان یـافـتــن نـشـانزآن دل کـه آشـیانه عـنقـای عـشـق تـسـتج…

دل چون بجان نظر فگند جای عشق تستدل جـان شود درو چـو تـمنای عشق تـست
سـیـمـرغ وار خــود نـتــوان یـافـتــن نـشـانزآن دل کـه آشـیانه عـنقـای عـشـق تـسـت
جـــانــم فـــدای تـــو کــه دل مــرده رهــیاز زنده کـردگـان مـسـیحـای عـشـق تـسـت
ای نـور دیـده درتــن مـشــکـات شــکـل مـامـصـبـاح روح زنـده بـاحـیـای عـشـق تـسـت
چــون جــان بــزنـدگـی ابــد شـادمـان بــودآن دل که درحـمایت غمهای عـشـق تـسـت
فـرهاد وار در پـس هر سـنگ بـی دلیسـتبـیگانه خسروست که شیدای عشق تست
من خـام کـیسـتـم کـه پـزم دیگ این هوسهرجا سریست مطبـخ سودای عشق تست
گـردن کــش خــرد کـه هـوا را نـداد دســتسرمست و پای کوب زصهبای عشق تست
افـراز و شـیـب کـون و مـکـان زیـر پـای کـرددل مـنزلـی ندید کـه بـالـای عـشـق تـسـت
ما خـامشیم و مهر ادب بـر زبـان چـو سیفاین جمله گفت و گو بـتقاضای عشق تـست
مــوج غــم تــو از صــدف دل بــرون فــگــنـداین نظـم را کـه گوهر دریای عـشـق تـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج