فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٣: حضوری داشتم شب با خیالش

حـضـوری داشـتـم شـب بـا خـیالـشکـه در خـاطـر نـمـی آمـد وصـالـشپــریــرویـی کــه مــن جــویــای اویـماشــارت بــر نـمـی دارد هـلــالــشگـل از شـبـنـم …

حـضـوری داشـتـم شـب بـا خـیالـشکـه در خـاطـر نـمـی آمـد وصـالـش
پــریــرویـی کــه مــن جــویــای اویـماشــارت بــر نـمـی دارد هـلــالــش
گـل از شـبـنـم کـنـد در یـوزه چـشـمکـه گـردد محـو خـورشـید جـمالش
کـنـد درلـامـکـان خـاکـسـتـرش سـیربـه هر خـرمن کـه زد بـرق جـلالش
بـه چـنـدیـن رنـگ هـرسـاعـت بـرآیـدبـــهــار از انــفـــعـــال رنــگ آلـــش
اگـر گـوهـر شـود هـمـچــشــم بــا اودهـد گـرد یـتــیـمـی خــاکــمـالـش
ازان رخـسار چـون گل چـشم بـد دورکـه از شـبـنم بـود عـبـن الکـمالش
الــفــهــا ســـیــنــه شـــهــبـــاز داردز شـرم چــهـره پــر خـط و خــالـش
زبـــان شــکــر جــای ســبـــزه رویــدبـه هـر جـا سـایـه انـدازد نـهـالـش
بـه صـحـرا افـکـند چـون نافـه مشـکز وحشت سایه را وحشی غزالش
بــه کــف دارد کـمـنـد آســمـان گـیـرزمــیـن از ســایـه نــازک نــهـالــش
کــلــاه از فــرق گــردون مــی ربــایـدسـر هر کـس کـه گـردد پـایمـالـش
به چشم ذره شب را روز کرده استفــــروغ آفــــتــــاب بــــی زوالــــش
دل آیــیــنــه هــا راآب کــرده اســـتز شوخی بـرق حسن بـی مثـالش
کــه دارد زهـره تــکــلـیـف ،صــائب ؟نـیـابــد بــی تــکـلـف گـر خـیـالـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج