فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٩٣: برخیز تا به عالم بی چند و چون رویم

بـرخـیز تـا بـه عالم بـی چـند و چـون رویماز خــود بــه تــازیــانــه آهــی بــرون رویــمبــیـرون کـنـیـم رخـت گـل آلـود جــسـم راســر پــا بــرهـنـه ب…

بـرخـیز تـا بـه عالم بـی چـند و چـون رویماز خــود بــه تــازیــانــه آهــی بــرون رویــم
بــیـرون کـنـیـم رخـت گـل آلـود جــسـم راســر پــا بــرهـنـه بــر فــلـک آبــگـون رویـم
از فـیـل بــنـد چـرخ بــرآیـیـم، تــا بــه کـیکج کج بر این بساط چو اسب حرون رویم؟
بـر صـفـحـه جـهان رقـم نیسـتـی کشـیمزان پـیش کـز قـلـمـرو هسـتـی بـرون رویم
از آفـتــاب کـی ســر مـا گـرم مـی شـود؟از دسـت، کـی بـه این قـدح واژگـون رویم؟
با عشق جان شکار دلیری ز عقل نیستدر کــام شــیـر، چــنــد پــی آزمــون رویـم؟
در آتـش اسـت شـبـنـم گـل از حـضـور مـااز بـس کـه آرمـیـده در ین بـحـر خـون رویـم
در اشـک گـرم غـوطـه زنـد چـشـم آهوانروزی کـه مـا ز دامـن دشــت جــنـون رویـم
صــائب ز تــنـگ خــلـقــی ابــنـای روزگــاروقـت اسـت کز قلمرو هسـتـی بـرون رویم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج