فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٩٢: ما روی دل به هر کس و ناکس نمی کنیم

ما روی دل بـه هر کس و ناکس نمی کنیمچون شعله التـفات بـه هر خس نمی کنیمخــلــق مـلــایـم اســت قــبــای حــریـر مـامـا زیـب تـن ز جـامـه اطـلـس نـمـی ک…

ما روی دل بـه هر کس و ناکس نمی کنیمچون شعله التـفات بـه هر خس نمی کنیم
خــلــق مـلــایـم اســت قــبــای حــریـر مـامـا زیـب تـن ز جـامـه اطـلـس نـمـی کـنـیم
درگـردشـیـم مـا بــه سـر خـود چـو آفـتـابمـانـنـد سـایـه پــیـروی کـس نـمـی کـنـیـم
پـشت هزار سخـت کمان را شکسـتـه ایمانـدیـشـه از سـپـهـر مـقـوس نـمـی کـنـیم
ما چـون سـبـو ز خـانه بـدوشـان مشـربـیمدر میکـشـی ملاحـظـه از کـس نمی کـنیم
سیل ار رسد به خانه ما، کوچه می دهیممـا پـیش طـاق خـانه مـقـرنس نمـی کـنیم
مـا چـون کـمـان ز خـانه بـدوشـان جـرأتـیمچون تیر ازان ز سیر و سفر بس نمی کنیم
بـر طعمه خسان که پـر از موی منت استآلوده چـنگ حـرص چـو کـرکـس نمی کـنیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج