فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٩٢: ماه سعادتم را باشد شب تمامی

مــاه ســعــادتــم را بــاشــد شــب تــمــامـیبـا تـو گرم بـبـیند دشـمن بـدوسـتـکـامیهـــر آفـــتــــاب زردم ز آن روی شـــاد گـــردانکین روزه دار غم ر…

مــاه ســعــادتــم را بــاشــد شــب تــمــامـیبـا تـو گرم بـبـیند دشـمن بـدوسـتـکـامی
هـــر آفـــتــــاب زردم ز آن روی شـــاد گـــردانکین روزه دار غم را تـو چـون نماز شـامی
از چـنگ بـاز عـشـقـت چـون کـبـک کـوه گـیردطاوست ار بـبـیند وقتـی که می خـرامی
مــحـــروم کـــرد ایــام از خـــدمــت تـــو مـــاراهجـران زشـاخ بـرکـند آن مـیوه رابـخـامی
خــال تــرا چــو دیــدم بــازلــف تــو بــگــفــتــمچـون صـید درنیفـتـد کـین دانه راتـو دامی
دل شـد زخـمـر عـشـقـت رسـوا بـنیم جـرعـهننهفت حال خود را مست از رقیق جامی
بـا عـشـق تـو دل مـن از دشـمـنـسـت ایـمـنهرچ آن حـلال بـاشد نسـتـاندش حـرامی
از وصـف حـسـن آن مه گـر عـاقـلی حـذر کـنکاینجـا ز ذکر لیلی مجـنون شـود نظـامی
بـــا عـــاشـــقــان عـــارف ازجـــام لــاابـــالــیخـوردم شـراب و رسـتـم از ننگ نیکنامی
تــرک ادب کـن ای دل زیـرا کـه دســت نـدهـداز خـوانـدن مـصـادر ایـن پـایـگـاه سـامـی
جز مدح دوست ای سیف از تو چه خدمت آیددر حـضرتـی که آنجـا سلطان کند غلامی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج