فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٢: ای نهاده بر سر زانو تو سر

ای نـــهــاده بـــر ســـر زانـــو تـــو ســـروز درون جــان جــمــلــه بــاخــبــرپـیش چـشمت سرکش روپـوش نیستآفـریـن هـا بــر صــفــای آن بــصــربحر خو…

ای نـــهــاده بـــر ســـر زانـــو تـــو ســـروز درون جــان جــمــلــه بــاخــبــر
پـیش چـشمت سرکش روپـوش نیستآفـریـن هـا بــر صــفــای آن بــصــر
بحر خونست ای صنم آن چشم نیستالــحـــذر ای دل ز زخــم آن نــظــر
در مـژه او گـر چـه دل را مـژده هـاسـتالـحــذر ای عـاشـقـان از وی حـذر
او بـــه زیــر کــاه آب خـــفـــتـــه ســـتپـا منه گـسـتـاخ ور نی رفـت سـر
خـفـتــه شـکـلـی اصـل هـر بــیـدادیـیتا ز خوابـش تو نخسپـی ای پـسر
پــاره خــواهـم کــرد مــن جــامــه ز تــوای بــرادر پــاره ای زیـن گــرمــتــر
ســرکـه آشــامـی و گـویـی شــهـد کـودسـت تـو در زهر و گویی کو شکر
روح را عـمـریـســت صـابــون مـی زنـییا تو را خود جان نبودست ای مگر
تــا بــه کــی صــیـقــل زنــی آیـیـنــه راشــرم بــادت آخــر از آیـیــنــه گــر
سـوی بــحــر شـمـس تــبــریـزی گـریـزتــا بــرآرد ز آیــنــه جــانــت گــهــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج