فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٢: اگر چشم کافر فتد برلقایش

اگـر چــشــم کـافـر فــتــد بــرلـقـایـشنـیـایـد بــه لــب غــیـر نــام خــدایـششــود گــریـه شــمـع یـاقــوت احــمــربـه بـزمی کـه افـروزد از می لـقـ…

اگـر چــشــم کـافـر فــتــد بــرلـقـایـشنـیـایـد بــه لــب غــیـر نــام خــدایـش
شــود گــریـه شــمـع یـاقــوت احــمــربـه بـزمی کـه افـروزد از می لـقـایش
زمـیـن گــیـر ســازد تــمــاشــایـیـان راچــو در جــلــوه آیــد قــد دلــربــایـش
ز انــــدیــــشــــه آن تــــن نــــازپــــرورچـو فـانوس دور اسـتـد از تـن قبـایش
ز عیسی چه بگشاید آن خسته ای راکـه بـیـمـاری چـشـم بـاشـد دوایـش
بـــرآرد ســراز جــیــب دریــای گــوهــردهد چون حباب آن که سر درهوایش
چــو آسـودگـی خــواهـی ازآسـمـانـیکـه بــی آب، گـردان بــود آســیـایـش
چــنـان کـز کـمـان تــیـر صــائب گـریـزدز خـود مـی گـریـزد چـنـان آشـنـایـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج