فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٩١: که یابد رهایی ز دام نگاهش ؟

کــه یــابــد رهــایــی ز دام نــگــاهــش ؟که یک حـلقـه اوسـت چـشـم سـیاهشدل تــنــگ بــا جــلــوه اش چــون بــرآیـد؟گه گردون غبـاری اسـت از جـلوه گاه…

کــه یــابــد رهــایــی ز دام نــگــاهــش ؟که یک حـلقـه اوسـت چـشـم سـیاهش
دل تــنــگ بــا جــلــوه اش چــون بــرآیـد؟گه گردون غبـاری اسـت از جـلوه گاهش
کـمـر بـسـتـه چـون بـندگـان بـهر خـدمـتمـه از هـالـه پـیـش رخ هـمـچـو مـاهـش
اگــــر آب گــــردد رهــــایـــی نــــیـــابــــدبــه هـر دل کـه پــیـچـد زلـف سـیـاهـش
زرانـدود شــد چــون خــطــوط شــعـاعـیخــس و خــار عــالــم زبــرق نــگــاهـش
نــکــردنــد دلــهــا دگــر راســـت قــامــتشـکـسـتــنـد روزی کـه طـرف کـلـاهـش
طــلــبــکــار اوراســت چــون تــیـغ پــایـیکه سنگ فسان می شود سنگ راهش
چه گل چیند از سرکشی دست صائب ؟کـه دامـن ز گـل مـی کـشـد خـار راهش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج