فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٩١: در حضرت تو کآنجاسلطان کند غلامی

در حـضـرت تـو کآنجـاسـلطـان کـند غـلـامیعـشـقـت بـداد مارا جـامی بـدوسـت کامیدر سـایه مـانده بـودم چـون مـیوه نـارسـیدهخـورشـید عـشـقـت آمد ازمن بـبـر…

در حـضـرت تـو کآنجـاسـلطـان کـند غـلـامیعـشـقـت بـداد مارا جـامی بـدوسـت کامی
در سـایه مـانده بـودم چـون مـیوه نـارسـیدهخـورشـید عـشـقـت آمد ازمن بـبـرد خـامی
از عشق قید کردم بـر پـای دل که چـون خربـیـرون راه مـی شـد اسـبـم زبـی لـگـامـی
پـای غم تو بـوسم چون کرد دست حکمشمـر ســر کـش هـوا را مـنـع ازفــراخ گـامـی
وصــف جــمـال رویـت مـی گــویـم و نـگـویـدکس وصف حال خسرو شیرین تر از نظامی
در پـیـش صـف خـوبـان از دلـبـری بـیـفـگـنـدمــحــراب ابـــروی تـــو ســجـــاده امــامــی
آنـجــا کــه خــوب رویـان از زر بــرنـد ســکـهتـو زآن عـقـیق رنگین همچـون نگین بـنامی
انـدام هـمــچــو آبــت در جــامــه مــنـقــشچــون بـــاده مــروق انــدر زجـــاج شــامــی
دارم بــشـعـر شـیـریـن ازتــو امـیـد بــوســهشکر خـورد همیشه طوطی بـخوش کلامی
یاری شـکـار من شـد بـا این دل شـکسـتـهکـردم بــزرگ صـیـدی بــا ایـن دریـده دامـی
آن دلـسـتــان دل مـن بــا مـن دهـد دگـر رهگــرآنـچــه بــرده بــاشــد بــاز آورد حــرامـی
نتـوان بـعـمـر نـاقـص این غـصـه شـرح دادنزیـرا بــمـرگ بــاشـد ایـن قـصـه راتــمـامـی
هر کین غزل بخواند داند که من چو سعدیوقـتـی فـقـیـه بــودم و امـروز رنـد و عـامـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج