فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩١: از خویش می رویم و ترا یاد می کنیم

از خویش می رویم و ترا یاد می کنیمدر کــوه قــاف صــیـد پــریـزاد مـی کــنـیـمهر قسم بـندگی که بـرآید ز دست مانسـبـت بـه سـرو و سوسن آزاد می کنیماز اشـ…

از خویش می رویم و ترا یاد می کنیمدر کــوه قــاف صــیـد پــریـزاد مـی کــنـیـم
هر قسم بـندگی که بـرآید ز دست مانسـبـت بـه سـرو و سوسن آزاد می کنیم
از اشـتـیاق بـحـر چـو سـیلـاب نـوبـهاردر کـوه و دشـت نـالـه و فـریاد مـی کـنـیم
در شادمانی دل خـصم اسـت فتـح مابـا خـلق در شکست خـود امداد می کنیم
از دشـمـنـان دریغ نـداریم آب خـویـشزهـاد را بــه مـیـکــده ارشــاد مـی کــنـیـم
لـذت نـمـانـده اسـت در آیـنـده حـیـاتاز عـیشـهای رفـتـه دلـی شـاد مـی کـنیم
محـسـود عـالمیم، اگر چـه دهان تـلخشیرین به خون چو تیشه فرهاد می کنیم
چــون سـایـه هـمـا نـظـر الـتــفـات مـاصـائب بـه هر زمـین فـتـد آبـاد مـی کـنـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج