فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٠: عقل بند ره روانست ای پسر

عــقــل بــنــد ره روانـســت ای پــســربـنـد بـشـکـن ره عـیانسـت ای پـسـرعـقـل بـنـد و دل فـریب و جـان حـجـابراه از این هر سه نهانسـت ای پـسـرچـون ز ع…

عــقــل بــنــد ره روانـســت ای پــســربـنـد بـشـکـن ره عـیانسـت ای پـسـر
عـقـل بـنـد و دل فـریب و جـان حـجـابراه از این هر سه نهانسـت ای پـسـر
چـون ز عـقل و جـان و دل بـرخـاسـتـیاین یقـین هم در گمانسـت ای پـسـر
مـرد کـو از خـود نـرفـت او مـرد نـیسـتعشق بـی درد آفسـانسـت ای پـسر
سـینه خـود را هدف کن پـیش دوسـتهین که تـیرش در کمانست ای پـسر
سینه ای کز زخـم تـیرش خـستـه شددر جـبـینش صد نشانسـت ای پـسـر
عــشــق کــار نــازکــان نــرم نـیـســتعـشـق کـار پـهـلـوانـسـت ای پــسـر
هر کـی او مـر عـاشـقـان را بـنـده شـدخـسـرو و صاحـب قرانسـت ای پـسر
عشق را از کس مپرس از عشق پرسعـشـق ابـر درفـشـانـسـت ای پـسـر
تــرجـمـانـی مـنـش مـحـتــاج نـیـسـتعشق خـود را تـرجـمانست ای پـسر
گــر روی بـــر آســمــان هــفــتــمــیــنعـشـق نـیـکـونـردبـانـسـت ای پـسـر
هــر کـــجـــا کــه کـــاروانــی مــی رودعـشـق قـبـلـه کـاروانسـت ای پـسـر
ایـن جــهـان از عـشــق تــا نـفـریـبــدتکاین جـهان از تـو جـهانست ای پـسر
هین دهان بـربـند و خامش چـون صدفکاین زبـانت خـصم جـانست ای پـسر
شـمـس تـبــریـز آمـد و جـان شـادمـانچونک با شمسش قرانست ای پسر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج