فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٩٠: آن همت از کجاست که منزل یکی کنیم

آن همت از کجاست که منزل یکی کنیمبــا آن یـگـانـه دو جــهـان دل یـکـی کـنـیـمانــگـــوروار آب شـــویــم از هــوای مـــیچـنـدین هزار عـقـده مـشـکـل یکـی…

آن همت از کجاست که منزل یکی کنیمبــا آن یـگـانـه دو جــهـان دل یـکـی کـنـیـم
انــگـــوروار آب شـــویــم از هــوای مـــیچـنـدین هزار عـقـده مـشـکـل یکـی کـنیم
مجـنون صـفت میانه لیلی و ما ز عـشـقنقـش دویی نمانده کـه محـمل یکی کـنیم
مـا را بـه نـور شـمـع ز فـانوس سـنـگـدلیک پـرده مانده است که محفل یکی کنیم
شاید رسد بـه دسـت کریمی ز راه عجـزدامـان خـود بـه دامـن سـایل یـکـی کـنـیم
دیـوانـه ای دگـر نـتــوانـد ز بــنـد جـسـتگر پـیچ و تـاب خود بـه سلاسل یکی کنیم
داریم امید آن که چـو مردان درین بـسـاطبا قتل، رقص خویش چو بسمل یکی کنیم
چون بـا جـنون عشق بـسنجیم عقل را؟صـائب چـگونه ما حـق وبـاطـل یکی کنیم؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج