فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨: ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

ای شــاه جــســم و جــان مـا خــنـدان کـن دنـدان مـاسـرمـه کـش چــشـمـان مـا ای چــشـم جــان را تــوتــیـاای مـه ز اجـلـالـت خـجـل عـشـقـت ز خـون مـا …

ای شــاه جــســم و جــان مـا خــنـدان کـن دنـدان مـاسـرمـه کـش چــشـمـان مـا ای چــشـم جــان را تــوتــیـا
ای مـه ز اجـلـالـت خـجـل عـشـقـت ز خـون مـا بــحـلچــون دیـدمـت مـی گـفـت دل جــاء الـقـضـا جــاء الـقـضـا
مــا گــوی ســرگــردان تـــو انــدر خـــم چـــوگــان تـــوگــه خــوانــیـش ســوی طــرب گــه رانـیـش ســوی بــلــا
گه جـانب خـوابـش کشی گه سوی اسبـابـش کشیگــه جـــانــب شــهــر بـــقــا گــه جـــانــب دشـــت فــنــا
گــه شــکــر آن مــولــی کــنــد گــه آه واویـلــی کــنـدگـه خــدمـت لـیـلـی کــنـد گـه مـســت و مـجــنـون خــدا
جـان را تـو پـیـدا کـرده ای مـجـنـون و شـیـدا کـرده ایگـــه عـــاشـــق کـــنــج خـــلــا گـــه عـــاشـــق رو و ریــا
گـه قــصــد تــاج زر کـنـد گـه خــاک هـا بــر ســر کـنـدگـه خــویـش را قـیـصـر کـنـد گـه دلـق پــوشـد چــون گـدا
طــرفــه درخــت آمـد کـز او گـه ســیـب رویـد گـه کـدوگـــه زهـــر رویـــد گـــه شـــکـــر گـــه درد رویـــد گـــه دوا
جــویـی عــجــایـب کــانـدرون گـه آب رانـی گـاه خــونگـه بــاده هـای لـعـل گـون گـه شـیـر و گـه شـهـد شــفـا
گــه عــلـم بــر دل بــرتــنـد گــه دانـش از دل بــرکــنـدگـه فــضــل هـا حــاصــل کــنـد گـه جــمـلـه را روبــد بــلـا
روزی مـحــمـدبــک شـود روزی پــلـنـگ و ســگ شـودگـــه دشـــمــن بـــدرگ شـــود گـــه والـــدیــن و اقـــربـــا
گـه خــار گـردد گــاه گـل گـه ســرکــه گـردد گــاه مـلگــاهـی دهـلــزن گــه دهـل تــا مـی خــورد زخــم عــصــا
گه عاشق این پنج و شش گه طالب جان های خوشاین سوش کش آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا
گـاهی چـو چـه کـن پـسـت رو مانند قـارون سـوی گوگـه چــون مـســیـح و کـشــت نـو بــالـاروان ســوی عــلـا
تــا فـضـل تـو راهـش دهـد وز شـیـد و تــلـویـن وارهـدشـیـاد مـا شـیدا شـود یک رنـگ چـون شـمـس الـضـحـی
چـون ماهیان بـحـرش سـکن بـحـرش بـود بـاغ و وطـنبـــحـــرش بـــود گــور و کــفــن جـــز بـــحــر را دانــد وبـــا
زیـن رنـگ هـا مـفـرد شـود در خــنـب عـیـســی درروددر صــبــغــه الــلــه رو نـهـد تــا یـفــعــل الــلــه مـا یـشــا
رســت از وقــاحـــت وز حــیــا وز دور وز نــقــلــان جـــارســت از بــرو رســت از بــیــا چــون ســنــگ زیـر آســیـا
انــا فــتــحــنــا بــابــکــم لــا تــهــجــروا اصــحــابــکــمنــلــحـــق بـــکــم اعـــقــابـــکــم هــذا مــکــافــات الــولــا
انــا شـــددنــا جـــنــبـــکــم انــا غـــفـــرنــا ذنــبـــکــممــمــا شـــکــرتـــم ربـــکــم و الــشـــکــر جـــرار الــرضـــا
مسـتـفـعـلـن مسـتـفـعـلن مسـتـفـعـلن مسـتـفـعـلنبـــاب الــبـــیــان مــغــلــق قــل صــمــتـــنــا اولــی بـــنــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج