فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨٩: گر ز سر عشق او داری خبر

گــر ز ســـر عــشــق او داری خـــبـــرجـان بـده در عشق و در جانان نگرعـشـق دریاییسـت و مـوجـش ناپـدیدآب دریــا آتــش و مــوجــش گــهــرگـوهـرش اســرار…

گــر ز ســـر عــشــق او داری خـــبـــرجـان بـده در عشق و در جانان نگر
عـشـق دریاییسـت و مـوجـش ناپـدیدآب دریــا آتــش و مــوجــش گــهــر
گـوهـرش اســرار و هـر ســویـی از اوسـالـکـی را سـوی مـعـنـی راه بـر
سر کشی از هر دو عالم همچو مویگـر سـر مـویی از ایـن یـابـی خـبـر
دوش مسـتـی خـفتـه بـودم نیم شبکــاوفــتــاد آن مــاه را بــر مـا گــذر
دیـــد روی زرد مـــن در مـــاهـــتــــابکـــرد روی زرد مـــا از اشـــک تــــر
رحــمـش آمـد شــربــت وصـلـم بــدادیافـت یک یک موی من جـانی دگر
گر چـه مسـت افتـاده بـودم از شـرابگشت یک یک موی بر من دیده ور
در رخ آن آفـــــتـــــاب هــــر دو کــــونمسـت لـایعـقـل همی کـردم نظـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج