فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨٩: در شهر اگر ملول نگردیم چون کنیم؟

در شـهر اگـر مـلـول نگـردیم چـون کـنیم؟دامان دشت نیست که مشق جنون کنیمما کاسه سرنگون و فلک کاسه سرنگوندر خـانمان خرابـی هم سعی چـون کنیم؟چـون رود نـیـ…

در شـهر اگـر مـلـول نگـردیم چـون کـنیم؟دامان دشت نیست که مشق جنون کنیم
ما کاسه سرنگون و فلک کاسه سرنگوندر خـانمان خرابـی هم سعی چـون کنیم؟
چـون رود نـیـل کـوچـه دهـد چـرخ آبـگـوناز آه سـرد چــون یـد بــیـضـا بــرون کـنـیـم
مـا مـرد قـطـع کـردن ایـن راه نـیـسـتــیـمخـاری بـه خـون خویش مگر لاله گون کنیم
صـائب جـدال شـیوه ما نیسـت در مصافمـا خـصـم را بـه چـرب زبـانـی زبـون کـنیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج