فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٨٩: ای برده آب روی من ازعشق تو درآتشم

ای بــرده آب روی مـن ازعـشــق تــو درآتــشــمچــون خــاک بــربـــادم مــده آبــی بــزن بــرآتــشــمبــرآتــش ســودای تــو از صــبــر اگــر آبــی زنـمب…

ای بــرده آب روی مـن ازعـشــق تــو درآتــشــمچــون خــاک بــربـــادم مــده آبــی بــزن بــرآتــشــم
بــرآتــش ســودای تــو از صــبــر اگــر آبــی زنـمبــاد تــو افـزون مـی کـنـد صـد شــعـلـه انـدرآتــشـم
زآنم بـگاز قـهر خـود چـون شـمع گردن می زنیکآبــم فـرود آمـدم بــپــا چــون رفـت بــرسـر آتــشـم
ازدم زبـانـم شـد سـیاه انـدر دهان خـشـک لـبازبـس کـه دودی مـی کـنـد چـون هـیـمـه تـرآتـشـم
زآن سکه مهرت نشد محـو ازدل چـون سیم منهـرچـنـد در هـر بـوتـه یی بـگـداخـت چـون زرآتـشـم
درآتـش سودای تـو چـون گشت جـانم سوخـتـههـرلـحـظـه سـوزی مـی فـتـد دردل بـکـمـتـر آتـشـم
درپـیش شمع حـسن تـو بـالی زدم بـرخـاسـتـمپـــروانــه وار ازعــشــق تـــوافــتـــاد در پـــرآتـــشــم
تــا بــرمــحــک آزمـون نـیـکــو نـمــایـد رنـگ مـنچـون ز ربـسـی کرد امتـحـان عشق تـو درهر آتـشم
بـر عـود سـوز مـهـر تـو مـانـنـد عـنـبـر سـوخـتـمتـا تـو شـکـر لـب می کـنی دردل چـو مجـمر آتـشـم
از خال عنبـر گون تو چون مشک طبـعم گرم شدخوش خوش بسوزم بعد ازین چون شد معنبر آتشم
گر خـاطر چـون بـحـر من در سـخـن راشد صدفازســیـنـه پــرســوز خــود مـن کــان گـوهـر آتــشــم
دی گفت عشق گرم رو وارستی از سردی خودتـــا چــون تــنــور تــیــره دل کــردت مــنــور آتــشــم
مـن آن چــراغ دولـتــم از نـور قـدس افــروخــتــهچــون شـمـع در مـشــکـاة دل دایـم مـصـور آتــشـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج