فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨٨: داد جاروبی به دستم آن نگار

داد جـاروبــی بــه دسـتــم آن نـگـارگـفــت کــز دریـا بــرانـگـیـزان غــبــاربـاز آن جـاروب را ز آتـش بـسـوخـتگـفـت کـز آتــش تــو جـاروبــی بــرآرکـر…

داد جـاروبــی بــه دسـتــم آن نـگـارگـفــت کــز دریـا بــرانـگـیـزان غــبــار
بـاز آن جـاروب را ز آتـش بـسـوخـتگـفـت کـز آتــش تــو جـاروبــی بــرآر
کـردم از حـیـرت سـجـودی پـیـش اوگفت بی ساجد سجودی خوش بیار
آه بـی سـاجـد سجـودی چـون بـودگفت بـی چـون بـاشد و بـی خارخار
گـردنـک را پــیـش کـردم گـفـتـمـشسـاجــدی را سـر بــبــر از ذوالـفـقـار
تـیغ تـا او بـیـش زد سـر بـیش شـدتـا بـرسـت از گـردنـم سـر صـد هـزار
من چـراغ و هر سرم همچون فتـیلهــر طــرف انــدر گــرفــتــه از شــرار
شمع ها می ورشد از سرهای منشــرق تــا مـغـرب گـرفـتــه از قـطـار
شرق و مغرب چـیسـت اندر لامکانگـلـخـنی تـاریک و حـمـامـی بـه کـار
ای مـزاجـت سـرد کـو تــاسـه دلـتانـدر ایـن گـرمـابــه تـا کـی ایـن قـرار
بــرشـو از گـرمـابــه و گـلـخــن مـروجـامـه کـن دربـنگـر آن نـقـش و نگـار
تــا بــبــیـنـی نــقــش هـای دلــربــاتــا بــبــیـنــی رنــگ هـای لــالــه زار
چــون بــدیـدی ســوی روزن درنـگـرکـان نـگـار از عـکـس روزن شـد نگـار
شـش جـهت حـمام و روزن لامکـانبـــر ســر روزن جـــمــال شــهــریــار
خـاک و آب از عکس او رنگین شـدهجـان بــبــاریـده بــه تــرک و زنـگـبــار
روز رفـت و قـصــه ام کـوتــه نـشــدای شب و روز از حـدیثـش شرمسار
شـاه شـمـس الـدیـن تـبـریـزی مـرامـسـت مـی دارد خـمـار انـدر خـمـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج