فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨٨: خیزید تا ز عالم صورت سفر کنیم

خـیزید تـا ز عـالـم صـورت سـفـر کـنـیمتـا روشـن اسـت راه خـرابـات سـر کـنـیمهر چـند نیسـت قافـله در کار شـوق راهویی کشیم و همسـفران را خـبـر کنیمتـا ن…

خـیزید تـا ز عـالـم صـورت سـفـر کـنـیمتـا روشـن اسـت راه خـرابـات سـر کـنـیم
هر چـند نیسـت قافـله در کار شـوق راهویی کشیم و همسـفران را خـبـر کنیم
تـا نـقـش پــای گـرمـروان پـیـش راه مـادارد چــراغ، ایـن ره تــاریـک ســر کـنـیـم
چـون مـور در هـوای شـکـر پـر بـرآوریـمبـر هـم زنـیـم بـال و ز گـردون گـذر کـنـیم
شـبــرنـگ روزگـار اگـر تــوســنـی کـنـدرامــش بــه تــازیـانــه آه ســحــر کــنـیـم
بـیـرون زنـیـم خـیمـه ز دارالـغـرور مـصـرچون بوی پیرهن سوی کنعان سفر کنیم
از دودمـان شـعـلـه بــگـیـریـم هـمـتــیپــرواز تـا بــه اوج فـنـا چـون شـرر کـنـیـم
هر چـند رهروان سـخـن و راه گفتـه اندما راه طی کنیم و سـخـن مخـتـصر کنیم
کـسـوت ز آفـتـاب بـگیریم چـون مسـیحاز خــرقـه کـبــود فـلـک سـر بــدر کـنـیـم
بــاد مـراد زود نـفــس گـیـر مـی شــوددامـن گـره بــه دامـن مـوج خـطـر کـنـیـم
یا همچو موج بر لب ساحل شویم محویا چـون حـبـاب سـر ز دل بـحـر بـر کـنـیم
تـا می تـوان بـه عالم معنی سفر نمودصـائب چـرا بـه عالم صـورت سـفر کنیم؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج