فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨٧: پر ده آن جام می را ساقیا بار دیگر

پــر ده آن جــام مــی را ســاقــیــا بــار دیــگــرنـیسـت در دین و دنـیا همـچـو تـو یار دیگـرکـفـر دان در طـریـقـت جـهـل دان در حـقـیقـتجـز تـمـاشـای …

پــر ده آن جــام مــی را ســاقــیــا بــار دیــگــرنـیسـت در دین و دنـیا همـچـو تـو یار دیگـر
کـفـر دان در طـریـقـت جـهـل دان در حـقـیقـتجـز تـمـاشـای رویـت پــیـشـه و کـار دیـگـر
تــا تــو آن رخ نـمـودی عـقـل و ایـمـان ربــودیهسـت مـنصـور جـان را هر طـرف دار دیگـر
جـان ز تـو گـشـت شـیدا دل ز تـو گـشـت دریاکـی کـنـد الـتــفـاتــی دل بــه دلـدار دیـگـر
جــز بــه بــغـداد کـویـت یـا خـوش آبــاد رویـتنیسـت هر دم فـلک را جـز کـه پـیکـار دیگر
در خــرابــات مــردان جــام جــانـســت گــرداننـیسـت مـانـنـد ایشـان هـیـچ خـمـار دیگـر
هــمــتــی دار عــالــی کــان شــه لــاابــالــیغـــیــر انــبـــار دنــیــا دارد انــبـــار دیــگـــر
پــاره ای چــون بــرانــی انــدر ایـن ره بــدانـیغـیـر این گـلـسـتـان هـا بـاغ و گـلـزار دیگـر
پـا بـه مردی فـشـردی سـر سـلـامـت بـبـردیرفت دسـتـار بـسـتـان شصت دستـار دیگر
دل مـرا بــرد نـاگـه ســوی آن شـهـره خــرگـهمـن گـرفـتــار گـشــتــم دل گـرفـتــار دیـگـر
روز چــون عـذر آری شـب سـر خــواب خــاریپـای مـا تـا چـه گـردد هـر دم از خـار دیـگـر
جز که در عشق صانع عمر هرزه ست و ضایعژاژ دان در طــریـقـت فـعـل و گـفـتــار دیـگـر
بـخت اینست و دولت عیش اینست و عشرتکو جز این عشق و سودا سود و بازار دیگر
گـفـتـمـش دل بــبــردی تـا کـجـاهـا سـپــردیگـفــت نـی مـن نـبــردم بــرد عــیـار دیـگـر
گفـتـمش من نتـرسـم من هم از دل بـپـرسـمدل بــگــویـد نـمـانـد شــک و انـکــار دیـگــر
راسـتـی گـوی ای جـان عـاشـقـان را مرنجـانجـز تــو در دلـربــایـان کـو دل افـشـار دیـگـر
چـون کـمـالـات فـانی هسـتـشـان این امـانیکـه بـه هر دم نـمـاینـد لـطـف و ایثـار دیگـر
پــس کــمــالــات آن را کــو نــگــارد جــهــان راچـون تـقاضا نبـاشـد عشـق و هنجـار دیگر
بـحر از این روی جـوشد مرغ از این رو خروشدتــا در ایـن دام افـتـد هـر دم آشـکـار دیـگـر
چـون خـدا این جـهـان را کـرد چـون گـنـج پـیداهـر ســری پــر ز ســودا دارد اظـهـار دیـگـر
هر کجـا خـوش نگاری روز و شـب بـی قـراریجــویـد او حـسـن خـود را نـوخـریـدار دیـگـر
هـر کـجـا مـاه رویـی هـر کـجـا مـشـک بـویـیمـشـتــری وار جــویـد عـاشـقـی زار دیـگـر
ایـن نـفــس مـســت اویـم روز دیـگــر بــگـویـمهـم بــر ایـن پــرده تـر بــا تـو اسـرار دیـگـر
بـس کن و طبل کم زن کاندر این بـاغ و گلشنهسـت پـهلوی طـبـلت بـیسـت نعـار دیگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج