فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨٧: در دل اثر از تیغ کند زخم زبان بیش

در دل اثـر از تـیـغ کـنـد زخـم زبــان بـیـشصـد پـیـرهـن ازتـن بــود آزردن جـان بــیـشاز جـنبـش مهدسـت گرانخـوابـی اطـفـالاز زلـزلـه شـد غـفـلـت ابـنـا…

در دل اثـر از تـیـغ کـنـد زخـم زبــان بـیـشصـد پـیـرهـن ازتـن بــود آزردن جـان بــیـش
از جـنبـش مهدسـت گرانخـوابـی اطـفـالاز زلـزلـه شـد غـفـلـت ابـنـای زمـان بـیـش
با حرص محال است که اندازه شود جمعپـیوسـتـه بـود لـقـمـه مـوران ز دهان بـیش
از قامت خـم رفـت دل و دسـت من از کاراز حـلقه شـدن گرچـه شود زورکمان بـیش
چـون دام در خـاک سـراپـای بــود چـشـمگـردد ز لحـد چـشـم حـریصـان نگران بـیش
مـانـع نـشــود طــول امـل خــرده جــان رااز مـوج شــود بــال و پــر ریـگ روان بــیـش
بـیـهـوشـی دولـت شـود از بــاده دو بــالـادر جوش بهاران شود این خواب گران بیش
بـی بــرگ نـتـرسـد ز شـبـیـخـون حـوادثلـرزد دل بـرگ از نـفـس سـرد خـزان بـیـش
از بـی گهری دست صدف شد کف سایلاز ریـزش دنـدان شـود انـدیشـه نـان بـیش
از پـرورش دل همه مشغول بـه جـسـمنداز آیــنـــه دارنـــد غـــم آیــنــه دان بـــیــش
در فـصـل خـزان بـرگ بـه صـد رنـگ بـرآیـددرپـیـر بــود حـسـرت الـوان ز جـوان بــیـش
از مــزد شــود ســخــتــی هـرکــار گــواراحـمـال بـبــالـد بـه خـود از بـار گـران بـیـش
از خـصم بـرونی اسـت بـتـر خـصم درونیازخواب حـذر می کند از گرگ شبـان بـیش
از دشـمـن بـیگـانـه اگـر خـلـق هـراسـنـدصـائب کـنـد انـدیشـه ز اخـوان زمـان بـیش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج