فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٨٦: روستایی بچه ای هست درون بازار

روســتــایـی بــچــه ای هــســت درون بــازاردغـلـی لـاف زنـی سـخــره کـنـی بــس عـیـارکــه از او مـحــتــســب و مـهـتــر بــازار بــدرددر فــغــانــنـ…

روســتــایـی بــچــه ای هــســت درون بــازاردغـلـی لـاف زنـی سـخــره کـنـی بــس عـیـار
کــه از او مـحــتــســب و مـهـتــر بــازار بــدرددر فــغــانــنــد از او از فــقــعـــی تـــا عـــطـــار
چـون بـگـویـنـد چـرا مـی کـنـی ایـن ویـرانـیدست کوته کن و دم درکش و شرمی می دار
او دو صـد عـهـد کـنـد گـویـد مـن بــس کـردمتــوبــه کـردم نـتــراشــم ز شـمـا چــون نـجــار
بـعـد از این بـد نکنم عـاقـل و هوشـیار شـدمکـه مـرا زخـم رسـیـد از بــد و گـشـتـم بــیـدار
بــاز در حــیـن بــبــرد از بــر هـمـســایـه گـروبـخـورد بـامی و چـنگـی همه بـا خـمر و خـمار
خــویـشـتــن را بــه کـنـاری فـکـنـد رنـجــوریکـه بـه یـک سـالـه تـب تـیـز بـود گـشـتـه نـزار
این هم از مـکـر کـه تـا درفـکـنـد مـسـکـینـیکــه بــر او رحــم کــنـد او بــه گــمـان و پــنـدار
پـس بـگوید که مرا مکنت چندین سیم استپـیش هر کس بـه فـلان جـای و نقدی بـسـیار
هــر کــه زیـن رنــج مــرا بــاز یـکــی یــارانــهبــکــنــد در عــوض آن بــکــنــم مــن صــد بــار
تـا از این شـیـفـتـه سـر نـیـز تـراشـی بـکـنـدبـــه طــریــق گــرو و وام بـــه چـــار و نــاچـــار
چــون بــدانــد بــرود خــاک کــنـد بــر ســر اوجــامـه زد چـاک بــه زنـهـار از ایـن بــی زنـهـار
چـون شـود قـصـد کـه گـیـرنـد بـپـوشـد ازرقصــوفــیــی گــردد صــافــی صــفــت بـــی آزار
یک زبـان دارد صد گز که بـه ظاهر سگزسـتچـون بـه زخـمش نگـری بـاشـد چـاهی پـرمـار
بـه گـهی کـز سـر عـشـرت لـطـف آغـاز کـنـدشـــکــرابـــت دهــد او از شــکــر آن گــفــتـــار
همه مهر و کـرم و خـاکـی و عـشـق انگـیزیکـه بــجـوشـد دل تــو وز تــو رود جــمـلـه قـرار
و گــهـی از ســر فــضــل و هـنـر آغــاز کــنـدکـه بـگـویی تـو کـه لـقـمـان زمـانسـت بـه کـار
تــا کـه از زهـد و تــقــزز ســخــن آغــاز کـنـدسـر و گـردن بــتــراشـد چـو کـدو یـا چـو خـیـار
روزی از مــعــرفــت و فــقــه بـــســوزد مــا راکـه بـگـویم کـه جـنـیدسـت و ز شـیخـان کـبـار
چــون بــکـاوی دغـلـی گـنـده بــغـل مـکـاریآفـتـی مزبـلـه ای جـملـه شـکـم طـبـلی خـوار
هیچ کاری نه از او جمله شکم خواری و بسپس از آن گشت بـه هر مصطبه او اشکم خوار
محـتـسـب کو ز کفایت چـو نظـام الملکسـتکــرد از مـکــر چــنـیـن کـس رخ خــود در دیـوار
زاری آغــاز کــنـد او کـه هـمـه خــرد و بــزرگهـمـه یـاریـش کـنـنـد ار چــه بــدیـدنـد یـســار
محتسب عقل تو است دان که صفاتـت بـازاروان دغــل هـســت در او نـفــس پــلـیـد مـکـار
چون همه از کف او عاجـز و مسکین گشتـندجـملـه گـفـتـند کـه سـحـرسـت فـن این طـرار
چـونـک سـحـرسـت نـتـانـیم مـگـر یک حـیلـهبـــرویـــم از کـــف او نـــزد خـــداونـــد کـــبــــار
صـاحـب دید و بـصیرت شـه ما شـمس الدینکــه از او گـشــت رخ روح چــو صــد روی نـگـار
چــو از او داد بــخــواهــیــم از ایــن بــیــدادیاو بــه یـک لــحــظــه رهــانــد هــمــه را از آزار
کــه اگــر هـیـبــت او دیـو پــری نـشــنـاســدهـر یـکـی زاهـد عــصــری شــود و اهـل وقــار
بـرهـنـدی هـمـه از ظـلـمـت این نـفـس لئیمگـر از او یـک نـظــری فــضــل بــتــابــنـد بــهـار
خـاک تـبـریز که از وی چـو حـریم حـرم اسـتبــــس از او بـــــرخــــورد آن جــــان و روان زوار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج