فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٨٥: با شوخ دیدگان هوس آشنا نیم

بــا شــوخ دیـدگــان هـوس آشــنــا نـیـمچــون عـقـده حــبــاب اســیـر هـوا نـیـمدنــبــال بــیـقــراری دل ســر نــهــاده امچــون کــاروان ریـگ پــی ره…

بــا شــوخ دیـدگــان هـوس آشــنــا نـیـمچــون عـقـده حــبــاب اســیـر هـوا نـیـم
دنــبــال بــیـقــراری دل ســر نــهــاده امچــون کــاروان ریـگ پــی رهـنــمــا نـیـم
دارم عـقـیق صـبـر بـه زیـر زبـان خـویـشمـانـنـد خــضــر تــشــنـه آب بــقــا نـیـم
دیـوانـه ام ولـیـک بــغــیـر از دو زلــف یـاردیگـر بـه هیچ سـلـسـلـه ای آشـنـا نیم
اصـلـاح هیچ شـمـع پـریشـان نمی کـنمایـمــن ز تــیـغ بــازی صــبــح جــزا نـیـم
دارم چـو غنچه دست تـصرف در آستـیندر بوستان گسسته عنان چون صبا نیم
در آفـتــابــروی قـنـاعـت نـشــســتــه امدر جـسـتـجـوی سـایـه بــال هـمـا نـیـم
بــیـطـاقـتــی هـمـان در فـریـاد مـی زنـدهر چـند همچو بـوی گل از گل جـدا نیم
هـر چـنـد آبــروی حـیـاتـم بــه بــاد رفـتشــرمــنـده غــبــاری ازیـن آســیـا نـیـم
بـیرون ز تـنگـنای سـپـهرسـت سـیر مـنچـون پـست فطرتـان بـه زمین آشنا نیم
نقش (امل) ز لوح دل خویش شسته امدر شـشــدر تــعـلـق چــون بــوریـا نـیـم
آب حــیـات را بــه خــضـر بــاز مـی دهـمحــمــال بــار مــنــت اهـل ســخــا نـیـم
بـا مـردم سـبـک نـکـنـم دسـت در مـیانبـی لنگر و سـبـکـسـر چـون کـهربـا نیم
صـائب حـسـاب زندگـی خـود نمی کـنماز عـمـر آن نـفـس کـه بـا یـاد خـدا نـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج