فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨٤: نه که مهمان غریبم تو مرا یار مگیر

نـه کــه مـهـمـان غــریـبــم تــو مـرا یـار مـگـیـرنـه کـه فــلـاح تــوام ســرور و ســالـار مـگـیـرنـه کـه هـمـسـایـه آن سـایـه احــسـان تــوامتـو مرا…

نـه کــه مـهـمـان غــریـبــم تــو مـرا یـار مـگـیـرنـه کـه فــلـاح تــوام ســرور و ســالـار مـگـیـر
نـه کـه هـمـسـایـه آن سـایـه احــسـان تــوامتـو مرا همسـفـر و مشـفـق و غـمخـوار مگیر
شـربــت رحـمـت تـو بـر هـمـگـان گـردانـسـتتـو مرا تـشـنه و مسـتـسـقـی و بـیمار مگـیر
نـه کـه هـر سـنـگ ز خـورشـید نـصـیـبـی داردتــو مـرا مـنـتــظــر و کــشــتــه دیـدار مـگـیـر
نـه کـه لـطـف تـو گـنـه سـوز گـنـه کـارانـسـتتــو مـرا تــایـب و مـســتــغــفـر غـفـار مـگـیـر
نـه کــه هـر مـرغ بــه بــال و پــر تــو مـی پــردتــو مـرا صـعـوه شـمـر جــعـفـر طـیـار مـگـیـر
بــه دو صــد پــر نــتــوان بــی مــددت پــریــدنتــو مــرا زیـر چــنــیـن دام گــرفــتــار مــگــیـر
خـفـتـگـان را نه تـماشـای نهان می بـخـشـیتـو مـرا خـفـتـه شـمـر حـاضـر و بـیـدار مـگـیر
نـه کــه بــوی جــگــر پــخــتــه ز مـن مـی آیـدمــدد اشــک مــن و زردی رخــســار مــگــیـر
نه که مجنون ز تـو زان سوی خرد بـاغی یافتاز جنون خوش شد و می گفت خرد زار مگیر
بـا جـنون تـو خـوشـم تـا که فـنون را چـه کـنمچـون تـو همخوابـه شدی بـستـر هموار مگیر
چشم مست تو خرابـی دل و عقل همه ستعـارض چـون قـمـر و رنـگ چـو گـلـنـار مـگـیـر
قــامــت عــرعــریــت قــامــت مــا دوتـــا کــردنـــادری ذقـــن و زلـــف چـــو زنــار مـــگـــیــر
ایـن تــصـاویـر هـمـه خــود صـور عـشــق بــودعـشـق بـی صـورت چـون قـلـزم زخـار مـگـیر
خـــرمــن خـــاکــم و آن مــاه بـــگــردم گــردانتــو مــرا هـمــتــک ایـن گــنـبــد دوار مــگــیـر
مـن بـه کـوی تـو خـوشـم خـانه من ویران گـیرمـن بـه بـوی تـو خـوشـم نـافـه تـاتـار مـگـیـر
میکده ست این سر من ساغر می گو بشکنچـون زرسـت این رخ مـن زر بـه خـروار مـگـیر
چـون دلـم بــتـکـده شـد آزر گـو بــت مـتــراشچـون سـرم معـصـره شـد خـانه خـمـار مگـیر
کـفـر و اسـلام کـنون آمد و عـشـق از ازلسـتکـافـری را کـه کـشـد عـشـق ز کـفـار مـگـیر
بـانـگ بـلـبـل شـنـو ای گـوش بـهـل نـعـره خـردر گلسـتـان نگر ای چـشـم و پـی خـار مگیر
بـس کـن و طـبـل مـزن گـفـت بـرای غـیرسـتمـن خــود اغـیـار خــودم دامـن اغـیـار مـگـیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج