فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨٤: ما تلخی جهان به رخ تازه می کشیم

مـا تـلـخـی جـهـان بـه رخ تـازه مـی کـشـیـمایـن زهـر را زیـاده ز انـدازه مـی کـشـیـممـحــتــاج اشـک مـا نـبــود آب و رنـگ حـسـناز سادگی به چهره گل غاز…

مـا تـلـخـی جـهـان بـه رخ تـازه مـی کـشـیـمایـن زهـر را زیـاده ز انـدازه مـی کـشـیـم
مـحــتــاج اشـک مـا نـبــود آب و رنـگ حـسـناز سادگی به چهره گل غازه می کشیم
آشـفـتــگـی اســت لـازم جــمـعـیـت حــواسبـیجـا ز چـرخ مـنت شـیرازه می کـشـیم
افـسـرده اسـت مسـتـی مـا چـون خـمـار مـاما جـام را بـه تـلخی خـمیازه می کشیم
از گــل هـزار حــلــقــه رنـگــیـن دریـن چــمـندر گـوش عـنـدلـیـب ز آوازه مـی کـشـیم
مـی سـوزد از شـفـق نـفـس خـونـچـکـان مـاتا همچو صبـح یک نفس تازه می کشیم
بیشی کمی است شوق چو افتاد بی شماردریا کشـیم و بـاده بـه اندازه می کشـیم
چـــون بـــلــبـــل دراز نــفــس مــنــت بـــهــارصـائب درین چـمن پـی آوازه می کشـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج