فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٨٣: صنما این چه گمانست فرودست حقیر

صـنـمـا ایـن چـه گـمـانـسـت فـرودسـت حـقـیـرتـا بـدیـن حـد مـکـن و جـان مـرا خـوار مـگـیـرکـــوه را کـــه کـــنــد انــدر نــظـــر مــرد قـــضـــاکــا…

صـنـمـا ایـن چـه گـمـانـسـت فـرودسـت حـقـیـرتـا بـدیـن حـد مـکـن و جـان مـرا خـوار مـگـیـر
کـــوه را کـــه کـــنــد انــدر نــظـــر مــرد قـــضـــاکــاه را کـوه کــنـد ذاک عــلـی الـلـه یـســیـر
خـنک آن چـشـم که گوهر ز خـسـی بـشناسـدخـنک آن قافـله ای که بـودش دوسـت خـفیر
حـاکـمـی هـر چـه تـو نـامـم بـنـهی خـشـنـودمجان پاک تو که جان از تو شکورست و شکیر
مـاه را گـر تــو حـبــش نـام نـهـی سـجـده کـنـدسـرو را چــنـبــر خـوانـی نـکـنـد هـیـچ نـفـیـر
زانـک دشــنــام تــو بــهـتــر ز ثــنـاهـای جــهـانز کـجــا بــانـگ سـگـان و ز کـجــا شـیـر زئیـر
ای کـه بــطـال تـو بــهـتــر ز هـمـه مـشـتـغـلـانجـز تـو جـمـلـه هـمـه لـاسـت از آنـیم فـقـیـر
تـــاج زریــن بـــده و ســـیــلـــی آن یــار بـــخـــرور کـســی نـشــنـود ایـن را انـمـا انـت نـذیـر
بــر قـفـای تـو چـو بــاشـد اثـر سـیـلـی دوسـتبــوســه هـا یـابــد رویـت ز نـگــاران ضــمــیـر
مــرد دنــیــا عــدمــی را حـــشــمــی پـــنــداردعـمر در کار عـدم کی کند ای دوسـت بـصـیر
رفـت مـردی بــه طـبـیـبـی بـه کـلـه درد شـکـمگفت او را تو چه خوردی که بـرستـست زحیر
بـیـشـتـر رنـج کـه آیـد هـمـه از فـعـل گـلـوسـتگفت من سوخـتـه نان خوردم از پـست فطیر
گـفـت سـنـقـر بـرو آن کـحـل عـزیـزی بـه مـن آرگفـت درد شـکم و کحـل خـه ای شـیخ کبـیر
گـفـت تـا چـشـم تـو مر سـوخـتـه را بـشـناسـدتـا نـنـوشـی تـو دگـر سـوخـتـه ای نیم ضـریر
نیست را هست گمان برده ای از ظلمت چشمچـشمت از خـاک در شـاه شود خـوب و منیر
هـلـه ای شــارح دل هـا تــو بــگــو شــرح غــزلمـن اگـر شــرح کـنـم نـیـز بــرنـجــد دل مـیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج