فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٨٢: هین که آمد به سر کوی تو مجنون دگر

هـیـن کـه آمـد بــه سـر کـوی تــو مـجــنـون دگـرهین کـه آمد بـه تـماشـای تـو دل خـون دگـرعــاشــق روی تــو را گــنــبــد گــردون نـکــشــدمـگــرش جــا…

هـیـن کـه آمـد بــه سـر کـوی تــو مـجــنـون دگـرهین کـه آمد بـه تـماشـای تـو دل خـون دگـر
عــاشــق روی تــو را گــنــبــد گــردون نـکــشــدمـگــرش جــای دهـی بــر ســر گـردون دگـر
عـاشـق تــو نـخــورد حــیـلـه و افـسـون کـسـیتـو بـخـوان و تـو بـدم بـر دلـش افـسـون دگـر
عشق روی تو به شش سوی جهان دام دلستکــه نـدیـدنـد چــنــان رخ رخ گــلــگــون دگــر
رحـمـتـی کـن تــو بــر آن مـرغ کـه در دام افـتــادکـه ندارد چـو تـو شـاهنشـه بـی چـون دگـر
کـو در ایـن خــانـه یـکـی ســوخــتــه مـفـتــونـیکـه بـه شـب هـا شـنـود نـالـه مـفـتـون دگـر
از پــس نـیـشــکــرت اشــک چــو اطــلـس بــارمچاره ام نیست جز این اطلس و اکسون دگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج