فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨٢: ما زهر را به جبهه بگشاده چون کشیم؟

ما زهر را بـه جـبـهه بـگـشـاده چـون کـشـیم؟خـمیازه را بـه چـاشنی بـاده چـون کشیم؟از کـــوه قـــاف بـــال پـــریــزاد عـــاجـــزســـتبـار جـهـان بـه خـ…

ما زهر را بـه جـبـهه بـگـشـاده چـون کـشـیم؟خـمیازه را بـه چـاشنی بـاده چـون کشیم؟
از کـــوه قـــاف بـــال پـــریــزاد عـــاجـــزســـتبـار جـهـان بـه خـاطـر آزاده چـون کـشـیـم؟
در فــکــر آســمــان و زمــیــنــیــم روز و شــببا این غبار ودود، نفس ساده چون کشیم؟
مـا خـون ز دسـت یـار بــه صـد نـاز خـورده ایـماز دسـت دیگران قـدح بـاده چـون کـشـیم؟
دریــا و مـــوج تـــشـــنــه آمــیــزش هــمـــنــداز عـشــق دامـن دل آزاده چــون کـشـیـم؟
طـوفـان بـه بـادبـان نـنهفـتـه اسـت هیچ کـسبـر روی شید، پـرده سـجـاده چـون کشیم؟
مــا ره بـــه خــط بـــی قــلــم یــار بـــرده ایــممـنت ز حـرفـهای قـلـم زاده چـون کـشـیم؟
فــرمــان قــتــل نــیـســت چــو پــروانــه مــرادما ناز نوخـطـان ز رخ سـاده چـون کـشـیم؟
صائب بهشت جای خس و خار خشک نیستزهـاد را بــه انـجـمـن بــاده چـون کـشـیـم؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج