فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨٢: شد سرمه سویدای دل از نور جمالش

شـد سـرمه سـویدای دل از نور جـمـالـشای وای اگـر تـیـغ کـشـد بــرق جـلـالـشچــون مــور، دل خــام طــمــع بــال بــرآوردتــا شـد زتــه زلـف عـیـان دانـه…

شـد سـرمه سـویدای دل از نور جـمـالـشای وای اگـر تـیـغ کـشـد بــرق جـلـالـش
چــون مــور، دل خــام طــمــع بــال بــرآوردتــا شـد زتــه زلـف عـیـان دانـه خــالـش
خط بـر سر رعنایی شمشاد کشیده استهر چند که بیش از الفی نیست نهالش
چـون آینه آن کس که ز صاحـب نظران شددرکـوچـه و بــازار بـود صـحـبــت حـالـش
در پـوسـت نگـنجـد گـل از اندیشـه شـادیغـافـل کـه شـکـرخـند بـود صـبـح زوالش
رنگین سخن آن به که بسازد به خموشیطـاوس همـان بـه کـه نـبـینـد پـروبـالـش
چــون بــر ســر گـفـتــار رود خــامـه صـائبدیوانه شـود بـوی گـل از لـطـف مقـالـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج