فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٨١: نسخه عشق تو بر رق دلم مسطورست

نسـخـه عشق تـو بـر رق دلم مسطورسـتوصـف روی تـوبـگـویـم کـه مـرا دسـتـورسـتگــرنــویـســم پــراز اســرار کــتــابــی گــرددآنــچــه بــر رق دل (مــن) م…

نسـخـه عشق تـو بـر رق دلم مسطورسـتوصـف روی تـوبـگـویـم کـه مـرا دسـتـورسـت
گــرنــویـســم پــراز اســرار کــتــابــی گــرددآنــچــه بــر رق دل (مــن) مــســطــورســت
هــمــه آفــاق بــریـدم بــمــثــالــی فــرمــانکـه زسـلـطـان جـمـال تـو مـرا مـنشـورسـت
شـوق دردل ارنی گوی شـبـی همچـوکـلیمآمـدم بــرسـر کـوی تـو کـه جـانـرا طـورسـت
آتـــش روی تـــو دیــدم کــه نــدارد تـــابـــیپـیش او چـشمه خـورشید که آبـش نورست
هرکسی را (که) بمعنی بتو نزدیکی نیستصـورتـش گـر بـمثـل جـان بـوداز دل دورسـت
هرکرا عشـق تـو در بـزم بـزم ازل جـامی دادگر چـه مسـتـی نکـند تـا بـابـد مخـمورسـت
زانده تـسـت سـخـن گفتـن من،وین اشـعـارشـکری زآن قصب و شـهدی ازآن زنبـورسـت
چـون بـسـمـع تـو رسـاننـد بـگـو کـاین ابـیاتآه آن شــیــفــتــه و نــالــه آن رنــجــورســت
همه در بـزم از دسـت (تـو) نالم چـون چـنگتـا که ابـریشـم رگ بـرتـن چـون طـنبـورسـت
دیده چون دید که چون گل بـجـمالی معروفبـنده زآن روز چـو بـلبـل بـسخن مشهورست
عاشق ارمدحت معشوق کند عیبـی نیستبــلـبـل ار نـالـه کـنـد ازپـی گـل مـعـذورسـت
سـیف فرغـانی مرده اسـت و من اسـرافیلموین سخن نفخه عشقست وزبانم صورست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج