فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٨١: سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر

ســر فـروکـن بــه ســحــر کـز ســر بــازار نـظــرطــبـــلــه کــالــبـــد آورده ام آخــر بـــنــگــربــر سـر کـوی تـو پــرطـبــلـه مـن بــیـن و بــخـر…

ســر فـروکـن بــه ســحــر کـز ســر بــازار نـظــرطــبـــلــه کــالــبـــد آورده ام آخــر بـــنــگــر
بــر سـر کـوی تـو پــرطـبــلـه مـن بــیـن و بــخـرشـانـه ها و شـبـه ها و سـره روغـن ها تـر
شــبــه مــن غــم تــو روغــن مــن مــرهـم تــوشـانه ام محـرم آن زلـف پـر از فـتـنه و شـر
از فــراقـت تــلـفـم گـشــتــه خــیـالـت عــلـفـمکه دلم را شـکـمی شـد ز تـو پـرجـوع بـقـر
مـن نـدانـم چـه کـسـم کـز شـکـرت پـرهـوسـمای مگس ها شـده از ذوق شکرهات شکر
پـــرده بـــردار صــبـــا از بـــر آن شـــهــره قــبـــاتــا ز سـیـمـیـن بــر او گـردد کـارم هـمـه زر
چــنـد گـویـی تــو بــجــو یـار وزو دســت بــشـودر دو عـــالـــم نــبـــود یــار مـــرا یــار دگـــر
چـون خـرد مـانـد و دل بـا مـن ای خـواجـه بـهلماه و خورشید که دیدست در اعضای بشر
چون که در جان منی شسته به چشمان منیشـمس تـبـریز خـداوند تـو چـونی بـه سـفر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج