فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٨١: تا کی به ذوق نشأه می دردسر کشیم؟

تا کی به ذوق نشأه می دردسر کشیم؟تـلـخـی ز بـحـر چـند بـرای گـهر کـشـیم؟تـیر تـرا ز سـینه کـشـیدن نه کـار ماسـتآهی مگر بـه قـوت عـجـز از جـگر کـشـیمقـا…

تا کی به ذوق نشأه می دردسر کشیم؟تـلـخـی ز بـحـر چـند بـرای گـهر کـشـیم؟
تـیر تـرا ز سـینه کـشـیدن نه کـار ماسـتآهی مگر بـه قـوت عـجـز از جـگر کـشـیم
قـانع ز گـل نه ایم بـه بـویی چـو عـندلیبما سـرو را چـو فـاخـتـه در زیر پـر کـشـیم
زان پـیـش کـافـتـاب حـوادث شـود بــلـنـدخـود را ز خـم بـه سایه کوه و کمر کشیم
کـو بــخـت تـا لـبــاس گـل آلـود جـسـم رادر چـشـمه سـار تـیغ بـه آب گهر کشـیم
خـون مرده اسـت در تـن ما از فـسـردگیمنت چه لازم است که از نیشتر کشیم؟
از اشـک شـمـع، دامـن فـانـوس تـر شـوددر محـفلی که رشـتـه ز عقد گهر کشیم
تـنگ است جـا بـر آن سگ کو از وجـود ماصائب بـیا که رخـت بـه جـای دگر کشـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج