فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٨٠: بده آن باده به ما باده به ما اولیتر

بــده آن بـــاده بــه مــا بــاده بــه مــا اولــیــتــرهر چـه خـواهی بـکـنی لـیک وفـا اولـیتـرسـر مـردان چـه کـنـد خـوبــتــر از سـجـده تــومسجد عیسی…

بــده آن بـــاده بــه مــا بــاده بــه مــا اولــیــتــرهر چـه خـواهی بـکـنی لـیک وفـا اولـیتـر
سـر مـردان چـه کـنـد خـوبــتــر از سـجـده تــومسجد عیسی ز جان سقف سما اولیتـر
یک فـسـون خـوان صـنمـا در دل مـجـنون بـردمغـنـج های چـو صـبـی را نه صـبـا اولـیتـر
عــقـل را قــبــلـه کـنـد آنـک جــمـال تــو نـدیـددر کــف کــور ز قــنــدیـل عــطــا اولــیـتــر
تـــو عــطــا مــی ده و از چــرخ نــدا مــی آیــدکـه ز دریـا و ز خــورشــیـد عـطـا اولـیـتــر
لــطــف هــا کــرده ای امــروز دو تــا کــن آن راچـونـک در چـنـگ نـیـایی تـو دوتـا اولـیـتـر
چــونـک خــورشــیـد بــرآیـد بــگــریـزد ســرمــاهر کی سردست از او پشت و قفا اولیتر
تــا بــدیــدم چــمــنــت ز آب و گــیــا بــبــریـدمآن سـتـورسـت کـه در آب و گـیـا اولـیـتــر
سادگی را ببرد گر چه سخن نقش خوشستبــر رخ آیـنــه از نــقــش صــفــا اولــیــتــر
صـــورت کـــون تـــویــی آیــنــه کـــون تـــویــیداد آیــنــه بــه تــصــویــر بـــقــا اولــیــتــر
خـمش این طـبـل مزن تـیغ بـزن وقت غزاسـتطبـل اگر پـشـت سـپـاهسـت غزا اولیتـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج