فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٨٠: آن لاله عذاری که منم داغ و کبابش

آن لــالــه عــذاری کــه مــنــم داغ و کــبــابــشاز خـون جـگـر سـوخـتـگـان اسـت شـرابــشبـــیـــهـــوشـــیـــش از کـــاوش دل بـــاز نـــداردچشمی که ب…

آن لــالــه عــذاری کــه مــنــم داغ و کــبــابــشاز خـون جـگـر سـوخـتـگـان اسـت شـرابــش
بـــیـــهـــوشـــیـــش از کـــاوش دل بـــاز نـــداردچشمی که بود شوخ چو مژگان رگ خوابش
این لنگر تمکین که به خود حسن سپرده استمشـکـل که کـند حـلقـه خـط پـا بـه رکـابـش
از خـــانـــه بـــه بــــازار صـــبــــوحـــی زده آیـــدحــســنـی کــه زآیـیـنــه بــود عــالــم آبــش
چــشــمـی کـه شــود صـیـقـلـی بــاده روشــناز خــشـت ســر خــم بــود آمـاده کـتــابــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج