فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٧: شربت بیماری دل تیغ سیراب است وبس

شـربــت بـیـمـاری دل تـیـغ سـیـراب اسـت وبــسصـنـدلـی درد سـر ویرانـه سـیلـاب اسـت وبـسگـم مکـن ره ،خـضـر اگـر تـیری بـه تـاریکـی فـکـندچشمه حیوان دم …

شـربــت بـیـمـاری دل تـیـغ سـیـراب اسـت وبــسصـنـدلـی درد سـر ویرانـه سـیلـاب اسـت وبـس
گـم مکـن ره ،خـضـر اگـر تـیری بـه تـاریکـی فـکـندچشمه حیوان دم شمشیر سیراب است وبـس
مـجــلـس اهـل ریـا چــون بــوریـاافــســرده اســتآن که دارد آتـشی در سینه محراب است وبـس
تــاگــریـبــان مــردم عــالــم بــه خــون آلــوده انــدپـاکـدامانی کـه می بـینیم قـصـاب اسـت وبـس
ای که می پرسی که در ملک محبت باب چیستاشک گرم وچهره خونین همین باب است وبس
تــیـره روزان را خــبــر ازگــردش ســیـاره نـیـســتبشکند چون رنگ بـر رخسار،مهتاب است وبـس
نـیـســت صــائب زاهـدان خــشــک رانــورشــعــورمشـرق روشـن ضـمیران عـالم آب اسـت وبـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج