فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٧٩: گاهی در آب دیده و گاهی در آتشیم

گـاهی در آب دیده و گـاهی در آتـشـیمدرمـانـده مـتــابــعـت نـفـس ســرکـشـیـمکردند پـای بـوس هدف تـیرهای راسـتمـا از کــجــی مـقــیـد زنـدان تــرکــشــی…

گـاهی در آب دیده و گـاهی در آتـشـیمدرمـانـده مـتــابــعـت نـفـس ســرکـشـیـم
کردند پـای بـوس هدف تـیرهای راسـتمـا از کــجــی مـقــیـد زنـدان تــرکــشــیـم
مـوج سـراب در دل شـب آرمـیده اسـتما روز و شـب ز طـول امل در کشـاکشـیم
چـون خـار اگر گلی نشکفت از وجـود مااز جـسـم زار سـلـسـلـه جـنـبـان آتـشـیم
در جـام لاله ریخـت نمک سـردی خـزانما از می غرور همان مست و سرخوشیم
چــیـدنـد گـل ز دولـت بــیـدار غــافــلـانما همچـو خـوابـهای پـریشـان مشـوشـیم
دیویم چون ز خویش خبر دار می شویمچـون بـیخـبـر شـویم ز هسـتـی پـریوشیم
صائب چـو موج بـر سـر این بـحـر بـیکناردایم ز خـوش عنانی خـود در کشـاکشـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج