فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٧٩: هله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر

هـلـه زیرک هـلـه زیرک هلـه زیرک هلـه زوتـرهـلـه کـز جـنـبــش تـو کـار هـمـه نـیـکـوتــربـدوان از پـی مـردان بـنـگـر از چـپ و راسـتجـسـتـه از سـنگ سـتـ…

هـلـه زیرک هـلـه زیرک هلـه زیرک هلـه زوتـرهـلـه کـز جـنـبــش تـو کـار هـمـه نـیـکـوتــر
بـدوان از پـی مـردان بـنـگـر از چـپ و راسـتجـسـتـه از سـنگ سـتـاره ز قـمـر مـه روتـر
یـک بـه یـک پـیـش تـو آیـنـد چـو از جـا بـرویهمچو من بسته کمرها ز شکر خوش خوتر
در گـلشـن بـگـشـاید ز درون صـورت عـشـقصورتش چون گل سرخ از گل تر خوش بـوتر
عــشــق داوود شــود آهـن از او نــرم شــودشـــیــر آهـــو شـــود آن جـــا وزو آهـــوتـــر
هر یکی ذره شود عیسی و عیسی نفسیمرگ جـان بـخش شود بـلک ز جـان دلجوتـر
انــدر آن حــال اگــر مــاه بــبــوســد لــب تــوگــویـیـش خــیـز بــرو از بــر مــا آن ســوتــر
دل من پـرسخـنسـت ار چـه دهان بـربـستـمتـا بـگـوید خـردی کـوسـت ز ما خـوشـگوتـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج