فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢٧٩: زمهر روی توای سرو ماه پیشانی

زمـهـر روی تــوای ســرو مـاه پــیـشــانـیهمی نهم همه بـرخـاک راه پـیشـانیبـر آن بـسـاط که سـربـاخـت بـایدم چـکنمکه بـرزمین ننهم پـیش شـاه پـیشانیبــبـ…

زمـهـر روی تــوای ســرو مـاه پــیـشــانـیهمی نهم همه بـرخـاک راه پـیشـانی
بـر آن بـسـاط که سـربـاخـت بـایدم چـکنمکه بـرزمین ننهم پـیش شـاه پـیشانی
بــبــوی آنـکــه درم واکــنـی هـمـی مـالـمبـرآسـتـان تـو گه روی و گـاه پـیشـانی
نـمـاز خــدمـت تــو مـی کـنـم بــدان نـیـتکه بـرنگیرم ازآن سـجـده گاه پـیشانی
تـو آشـکـار شـدی نـاگـهـان وپــنـهـان کـردزشـرم روی تـو گـل درگـیـاه پـیشـانـی
چـوشـب سـیاه شـود آفتـاب اگر هر صبـحبـرآسـتـان تـو نـنـهـد پـگـاه پـیـشـانـی
بــدیـن بــهـانـه فـلـک لـاجــرم بــهـر مـدتهمی کند بـخـسوفش سیاه پـیشانی
در آن زمــان کــه عــرق کــرده بـــود آدم رابــروی زرد زشــرم گــنــاه پــیـشــانـی
چـــو درحـــمــایــت روی تـــوآمــد اوراشــدچـوآفـتــاب(ز)ثـم اجـتـبــاه پــیـشـانـی
کــســی کــه روی زدرگــاه تــو بــگــردانـدبـداغ غـیـر تـوبــادش تـبــاه پـیـشـانـی
چـو سـر بـسـجـده خـدمت نهند عشـاقتکه هسـت اصل درآن پـایگاه پـیشـانی
زســـوز آتــــش دل صـــدهـــزار آیـــنـــه راسـیـه کـنـنـد بــیـک دود آه پـیـشـانـی
بـگـرد خـرمـن حـسـنـت ز سـم گـاو فـلـکچو خوشه کوب خورد ماه کاه پیشانی
چو وصف روی(تو) اینجا رسید گفتم سیفمـکـن بـخـیره درین جـایگـاه پـیشـانـی
چـو او غـایـت خـوبـی بـکـس نـمـی مـانـدتوخواه روی کن اندیشه خواه پـیشانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج