فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٧٨: همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر

هـمـه صــیـدهـا بــکـردی هـلـه مـیـر بــار دیـگـرسـگ خـویش را رها کـن که کند شـکـار دیگرهمـه غـوطـه ها بـخـوردی همـه کـارها بـکـردیمـنشـین ز پـای یک د…

هـمـه صــیـدهـا بــکـردی هـلـه مـیـر بــار دیـگـرسـگ خـویش را رها کـن که کند شـکـار دیگر
همـه غـوطـه ها بـخـوردی همـه کـارها بـکـردیمـنشـین ز پـای یک دم کـه بـمـانـد کـار دیگـر
هـمـه نـقـدهـا شـمـردی بـه وکـیـل درسـپـردیبـشـنو از این مـحـاسـب عـدد و شـمـار دیگـر
تـو بـسـی سـمـن بـران را بـه کـنـار درگـرفـتـینـفـســی کـنـار بــگـشــا بــنـگـر کـنـار دیـگـر
خـنک آن قـماربـازی که بـبـاخـت آن چـه بـودشبــنـمـانـد هـیـچــش الـا هـوس قــمـار دیـگــر
تـو بـه مـرگ و زنـدگـانـی هلـه تـا جـز او نـدانینه چو روسبی که هر شب کشد او بیار دیگر
نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگسبــودش زهـر حــریـفـی طـرب و خــمـار دیـگـر
هـمـه عـمـر خـوار بــاشـد چـو بـر دو یـار بـاشـدهلـه تـا تـو رو نـیاری سـوی پـشـت دار دیگـر
که اگر بـتـان چـنین اند ز شه تـو خـوشه چـینندنـبــدســت مـرغ جــان را جــز او مـطـار دیـگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج