فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٧٧: چنان بوصل تو میلیست خاطر مارا

چـنـان بـوصـل تـو مـیلـیسـت خـاطـر مـاراکه دل بـصحبـت یوسف کشد زلیخا رابـیابـیا که بـشب چـون چـراغ درخوردستبـروز شـمـع جـمـال تـو مـجـلـس مـاراتـرا بـ…

چـنـان بـوصـل تـو مـیلـیسـت خـاطـر مـاراکه دل بـصحبـت یوسف کشد زلیخا را
بـیابـیا که بـشب چـون چـراغ درخوردستبـروز شـمـع جـمـال تـو مـجـلـس مـارا
تـرا بـصـحـبــت مـاهـیـچ رغـبـتـی بــاشـداگــر بــود بــنـمـک احــتــیـاج حــلـوا را
زخـــاک درگـــهــت ابـــرام دور مـــی دارمکــه آب درنــفــزایــد ز ســیـل دریــا را
بـوصـف حـسـنت اگـر دم نمی زنم شـایدکه نیست حاجت مشاطه روی زیبا را
جــفــا و نـاز بــیـکــبــارگــی مـکــن امـروزذخـیـره کـن قـدری زیـن مـتـاع فـردا را
زلعل خود شکری، من گشاده می گویم،بـده وگـرنه مـیان بـسـتـه ایم یغـمـا را
مــرا ز لــعــل تــویـک بــوســه آرزو کــردنسـزد که عرصه فراخـسـت مر تـمنا را
زجـام عشق تـو مسـتـم چـنانکه بـررویتبـوقت بـوسه فراموش می کنم جـا را
بـوصل خویشم دی وعده کرده ای و امروزچـنین غزل زرهی بـس بـود تـقاضـا را
زبــهـر تــاج وصــال تــو ســیـف فـرغـانـی(شـب فـراق نـخـواهـد دواج دیـبــا را)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج