فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٧٧: از صحبت افسرده روانان به حذر باش

از صحبـت افسرده روانان به حذر بـاشجویای جگر سوختـگان همچو شرر بـاشبی درد و غم عشق، گرامی نشوددلاز گـرد یـتـیمـی پـی تـعـمـیـر گـهـر بـاشچـون سـیل بـه …

از صحبـت افسرده روانان به حذر بـاشجویای جگر سوختـگان همچو شرر بـاش
بی درد و غم عشق، گرامی نشوددلاز گـرد یـتـیمـی پـی تـعـمـیـر گـهـر بـاش
چـون سـیل بـه ویرانـه نـهـد گـهـر رویجـمـعـیت اگـر مـی طـلـبـی زیر وزیربـاش
هـمـوار کـن از تـاب زدن رشـتـه خـودراشـیرازه جـمـعـیت صـد عـقـد گـهـر بـاش
چـون لاله درین انجـمن از نعـمت الوانقانع بـه دل سـوخـتـه و لخـت جـگر بـاش
این نکتـه سربـستـه بـه هشیار نگوینددربــیـخــبــری گـوش بــرآواز خـبــر بــاش
بـی آب محـال اسـت شود دایره آهنگدر دایــره مــاتــمــیــان دیــده تـــر بـــاش
در دیده من رقعه ای از عالم بـالاسـتهر برگ خزان دیده که در فکر سفر بـاش
صـائب مکن از سـخـتـی ایام شـکـایتچون کبک سبکروح درین کوه و کمر باش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج