فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٧٦: هله زیرک هله زیرک هله زیرک زوتر

هـلــه زیـرک هـلــه زیـرک هـلــه زیـرک زوتــرهله کز جنبـش ساقی بـدود بـاده به سر بـربــدود روح پــیـاده ســر گـنـجــیـنـه گـشــادهرخ چـون زهره نـهـاده…

هـلــه زیـرک هـلــه زیـرک هـلــه زیـرک زوتــرهله کز جنبـش ساقی بـدود بـاده به سر بـر
بــدود روح پــیـاده ســر گـنـجــیـنـه گـشــادهرخ چـون زهره نـهـاده غـلـطـی روی قـمـر بـر
هله منشین و میاسا بهل این صبـر و مواسابگزین جهد و مقاسا که چو دیکم به شرر بـر
اگرم عشوه پـرسـتـی سـر هر راه نبـسـتـیشب من روز شدستی زده رایت به سحر بر
هله بـرجه هله بـرجه که ز خورشید سفر بهقدم از خـانه بـه در نه همگان را بـه سفر بـر
سفر راه نهان کن سفر از جسم به جان کنز فـرات آب روان کـن بــزن آن آب خــضــر بــر
دم بـلـبـل چـو شـنیدی سـوی گـلـزار دویدیچو بـدان بـاغ رسیدی بـدو اکنون به شجر بر
بـه شـجـر بـر هله بـرگو مثـل فـاخـتـه کـوکـوکه طـلبـکـار بـدین خـو نزند کـف بـه خـبـر بـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج